ЦК спеціальних дисциплін землевпорядного напряму – Зварич Ольга Іванівна

Циклова комісія спеціальних дисциплін землевпорядного напряму здійснює підготовку та випуск студентів спеціальності №5.08010102 «Землевпорядкування». Метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування кваліфікованого фахівця техніка-землевпорядника.
В комісію входять 11 викладачів, а саме:

 

Категорія

Звання,

вчена ступінь

zvarych

Зварич Ольга Іванівна

голова комісії

 

В

В-М

 Babyak 

Баб’як Галина Марківна

спец.

bendyna

Бендина Михайло Семенович

В

В-М

vytkovuch

Виткович Оксана Іванівна

В

gula

Гула Андрій Володимирович

спец.

zahorolskyj

Захорольський Сергій Петрович

1

Кордуба Юрій Геннадійович

В

   laveykina

Лавейкіна Євгенія Степанівна

В

В-М к.е.н

chernicka

Черніцька Галина Зеновіївна

В

shuma

Шумлянський Володимир Станіславович

В

В-М

З них: 2 викладачі – кандидати економічних наук – Кондратенко К.Я., Лавейкіна Є.С.

4 викладачі мають звання викладача-методиста – Зварич О.І., Шумлянський В.С., Бендина М.С., Лавейкіна Є.С.

4 викладачі магістри із землевпорядкування та кадастру – Шумлянський В.С., Зварич О.І., Виткович О.І., Черніцька Г.З.

Циклова комісія постійно працює відповідно до прийнятого плану роботи. Основним завданням циклової комісії було і є:

– Розробка і впровадження в життя заходів по забезпеченню підвищення якості навчання по денній і заочній формі, по науковій організації учбового процесу, по узагальненні передового досвіду роботи викладачів.

– Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій професійний рівень і педагогічну майстерність в інституті землеустрою та у Львівському НАУ. Викладачі циклової комісії опрацьовують новинки в галузі освіти, а також нові законодавчі та нормативні акти, що приймаються для проведення земельної реформи, а тому заняття проводять на високому науковому і методичному рівні з використанням інноваційних технологій.

Спеціальність «Землевпорядкування» вимагає постійного коректування матеріалу, який подається студентам, що відбуваються в земельному законодавстві. Високий професійний рівень викладацького складу дає можливість випускати нам висококваліфікованого молодшого спеціаліста.

Завершальним етапом у підготовці молодшого спеціаліста – техніка-землевпорядника є дипломний проект. Метою дипломного проекту є закріплення теоретичних знань, поглиблення і розширення їх при самостійному, творчому вирішенні сучасних завдань земельної реформи.

Дипломні проекти характеризують ступінь засвоєння студентами в процесі навчання знань в області земельного права, земельного кадастру, геодезії, землевпорядного проектування та інших спеціальних дисциплін та здатність застосовувати їх при вирішенні виробничих завдань.

Об’єктами дипломних проектів є сільські, селищні ради, сільськогосподарські підприємства. Тематика дипломних проектів відповідає вимогам сучасного виробництва та кваліфікаційної характеристики техніка-землевпорядника. Найбільш актуальними темами сьогодення є:

– передача земель у власність громадянам України;

– відведення земельної частки (паю) у приватну власність громадянину;

– використання даних земельного кадастру при впорядкування території ріллі сільськогосподарського підприємства;

– організація території культурних пасовищ;

– земельно-кадастровий атлас сільської, селищної ради

Захист дипломних проектів проходить при відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії в присутності викладачів і студентів. Навчально-виховний процес реалізується відповідно до плану національно-патріотичного виховання студентів через плекання християнської моралі,сумлінного ставлення до навчального процесу, здобуття високої професійної підготовки. Виховна робота проводиться через навчальний процес. Велика увага приділяється проведенню виховних годин в академічних групах кураторами груп, а також лекцій, які проводяться в актовому залі для читання яких запрошується особи для висвітлення різних тем. Куратори відвідують із студентами музеї, театри, святині та інші місця,що збагачують їхню духовність.

Навчальний процес ведеться з найновішими досягненнями землевпорядної науки і практики. Цьому сприяє активна участь викладачів у випуску навчальних посібників, методичних рекомендацій для виконання дипломних та курсових проектів, для виконання практичних робіт по дисциплінах землевпорядного напряму. Використовується також в навчальному процесі навчально-методична література і навчальні посібники викладачів ЛНАУ.

Особлива роль в практичній підготовці приділяється студентам-землевпорядникам з геодезії. На цих практиках студенти набувають практичні навики з теодолітами(нижче приведена фотографія), а також опановують практичні навики з сучасними електронними теодолітами – тахеометрами, станціями GPS на базі навчально-практичного центру Рівненського аграрного коледжу та Львівського інституту землеустрою.

Функціонують також студентські наукові гуртки, в яких щорічно беруть участь 20-25 студентів. Основними напрямами студентів є питання геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Студенти щорічно приймають участь у республіканських, регіональних конференціях та конференціях в коледжі.

За цикловою комісією закріплено 4 аудиторії.

В основу розвитку циклової комісії відділення покладено такі напрями діяльності:

– розробка і впровадження в життя заходів по забезпеченню підвищення якості навчання: по денній і заочній формі, по науковій організації учбового процесу, по узагальненні передового досвіду роботи викладачів;

– впровадження в навчальний процес нових інноваційних технологій.

– Обговорення питання виховання студентів;

– Вдосконалення комплексу методичного забезпечення по дисциплінах;

– Виховання вміння майбутніх фахівців поглиблювати професійні знання і вдосконалювати професійні навички через цілеспрямовану роботу над собою;

– Забезпечити продовження роботи студентських наукових гуртків з різних питань земельної реформи.