Циклові комісії


ЦК спеціальних дисциплін землевпорядного напряму – Зварич Ольга Іванівна

Циклова комісія спеціальних дисциплін землевпорядного напряму здійснює підготовку та випуск студентів спеціальності №5.08010102 «Землевпорядкування». Метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування кваліфікованого фахівця техніка-землевпорядника.
В комісію входять 11 викладачів, а саме:

 

Категорія

Звання,

вчена ступінь

zvarych

Зварич Ольга Іванівна

голова комісії

 

В

В-М

 Babyak 

Баб’як Галина Марківна

спец.

bendyna

Бендина Михайло Семенович

В

В-М

vytkovuch

Виткович Оксана Іванівна

В

gula

Гула Андрій Володимирович

спец.

zahorolskyj

Захорольський Сергій Петрович

1

Кордуба Юрій Геннадійович

В

   laveykina

Лавейкіна Євгенія Степанівна

В

В-М к.е.н

chernicka

Черніцька Галина Зеновіївна

В

shuma

Шумлянський Володимир Станіславович

В

В-М

З них: 2 викладачі – кандидати економічних наук – Кондратенко К.Я., Лавейкіна Є.С.

4 викладачі мають звання викладача-методиста – Зварич О.І., Шумлянський В.С., Бендина М.С., Лавейкіна Є.С.

4 викладачі магістри із землевпорядкування та кадастру – Шумлянський В.С., Зварич О.І., Виткович О.І., Черніцька Г.З.

Циклова комісія постійно працює відповідно до прийнятого плану роботи. Основним завданням циклової комісії було і є:

– Розробка і впровадження в життя заходів по забезпеченню підвищення якості навчання по денній і заочній формі, по науковій організації учбового процесу, по узагальненні передового досвіду роботи викладачів.

– Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій професійний рівень і педагогічну майстерність в інституті землеустрою та у Львівському НАУ. Викладачі циклової комісії опрацьовують новинки в галузі освіти, а також нові законодавчі та нормативні акти, що приймаються для проведення земельної реформи, а тому заняття проводять на високому науковому і методичному рівні з використанням інноваційних технологій.

Спеціальність «Землевпорядкування» вимагає постійного коректування матеріалу, який подається студентам, що відбуваються в земельному законодавстві. Високий професійний рівень викладацького складу дає можливість випускати нам висококваліфікованого молодшого спеціаліста.

Завершальним етапом у підготовці молодшого спеціаліста – техніка-землевпорядника є дипломний проект. Метою дипломного проекту є закріплення теоретичних знань, поглиблення і розширення їх при самостійному, творчому вирішенні сучасних завдань земельної реформи.

Дипломні проекти характеризують ступінь засвоєння студентами в процесі навчання знань в області земельного права, земельного кадастру, геодезії, землевпорядного проектування та інших спеціальних дисциплін та здатність застосовувати їх при вирішенні виробничих завдань.

Об’єктами дипломних проектів є сільські, селищні ради, сільськогосподарські підприємства. Тематика дипломних проектів відповідає вимогам сучасного виробництва та кваліфікаційної характеристики техніка-землевпорядника. Найбільш актуальними темами сьогодення є:

– передача земель у власність громадянам України;

– відведення земельної частки (паю) у приватну власність громадянину;

– використання даних земельного кадастру при впорядкування території ріллі сільськогосподарського підприємства;

– організація території культурних пасовищ;

– земельно-кадастровий атлас сільської, селищної ради

Захист дипломних проектів проходить при відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії в присутності викладачів і студентів. Навчально-виховний процес реалізується відповідно до плану національно-патріотичного виховання студентів через плекання християнської моралі,сумлінного ставлення до навчального процесу, здобуття високої професійної підготовки. Виховна робота проводиться через навчальний процес. Велика увага приділяється проведенню виховних годин в академічних групах кураторами груп, а також лекцій, які проводяться в актовому залі для читання яких запрошується особи для висвітлення різних тем. Куратори відвідують із студентами музеї, театри, святині та інші місця,що збагачують їхню духовність.

Навчальний процес ведеться з найновішими досягненнями землевпорядної науки і практики. Цьому сприяє активна участь викладачів у випуску навчальних посібників, методичних рекомендацій для виконання дипломних та курсових проектів, для виконання практичних робіт по дисциплінах землевпорядного напряму. Використовується також в навчальному процесі навчально-методична література і навчальні посібники викладачів ЛНАУ.

Особлива роль в практичній підготовці приділяється студентам-землевпорядникам з геодезії. На цих практиках студенти набувають практичні навики з теодолітами(нижче приведена фотографія), а також опановують практичні навики з сучасними електронними теодолітами – тахеометрами, станціями GPS на базі навчально-практичного центру Рівненського аграрного коледжу та Львівського інституту землеустрою.

Функціонують також студентські наукові гуртки, в яких щорічно беруть участь 20-25 студентів. Основними напрямами студентів є питання геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Студенти щорічно приймають участь у республіканських, регіональних конференціях та конференціях в коледжі.

За цикловою комісією закріплено 4 аудиторії.

В основу розвитку циклової комісії відділення покладено такі напрями діяльності:

– розробка і впровадження в життя заходів по забезпеченню підвищення якості навчання: по денній і заочній формі, по науковій організації учбового процесу, по узагальненні передового досвіду роботи викладачів;

– впровадження в навчальний процес нових інноваційних технологій.

– Обговорення питання виховання студентів;

– Вдосконалення комплексу методичного забезпечення по дисциплінах;

– Виховання вміння майбутніх фахівців поглиблювати професійні знання і вдосконалювати професійні навички через цілеспрямовану роботу над собою;

– Забезпечити продовження роботи студентських наукових гуртків з різних питань земельної реформи.

ЦК спеціальних дисциплін зеленого будівництва – Цуняк Анна Миколаївна

Циклова комісія спеціальних дисциплін зеленого будівництва спеціальності “Зелене будівництво та садово-паркове господарство” існує з 1990 року. За період роботи підготовлено близько 700 фахівців як денної так і заочної форми навчання. Упродовж усієї історії, людство змінювало й удосконалювало світ, що його оточував.

Ландшафтний дизайн – це мистецтво перетворення та зміни ландшафту для задоволення своїх духовних і матеріальних потреб.  Кожна країна, виходячи із своїх національних традицій, створила своє, характерне тільки для неї озеленення: японський сад, англійський газон чи французький бульвар. Проте озеленення має і спільну рису: намагання покласти в його основу архітектурно-художні принципи, які забезпечують не лише естетизацію довкілля, але й поліпшують його санітарно-гігієнічні й архітектурно-планувальні параметри.

Сучасний ландшафтний дизайн – це цілий комплекс заходів щодо благоустрою, озеленення і декорування місцевості з використанням як природних матеріалів, так і сучасних технічних розробок. Він тісно пов’язаний з архітектурою, ландшафтною архітектурою, а також міським дизайном, флора- та фітодизайном.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів а також покращенні якості підготовки спеціалістів за кваліфікацією “технік ландшафтного дизайну”, здатних в умовах ринкової економіки бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

• Організації викладачів циклу на вдосконалення змісту навчання та виховання згідно з Болонською угодою.

• Вдосконалення методичної підготовки викладачів – членів циклової комісії.

• Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів.

• Вивчення , узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та засад сучасних освітніх технологій.

• Удосконалення матеріально-технічної бази спеціальності на рівні сучасних вимог.

• Організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

• Керівництва дослідницькою, експериментальною та проектною творчістю студентів.

Викладачі циклової комісії мають практичний досвід та досягнення в педагогічній роботі, володіють активними методами навчання, використовують комп’ютерну техніку та інші засоби навчання, впроваджують нові освітні технології в галузі сучасного зеленого будівництва та садово-паркового господарства. Базова освіта викладачів відповідає дисциплінам , які вони викладають. Викладачами циклової комісії розроблені навчальні програми з фахових дисциплін та методичні рекомендації з питань вивчення спеціальних дисциплін.

Склад викладачів циклової комісії спеціальних дисциплін зеленого будівництва:

 

Категорія

Звання,вчена ступінь

cyniak

Цуняк Анна Миколаївна – голова комісії

 

В

В.М

babych

Бабич Лідія Василівна

2

bogomolova

Богомолова Марія Миколаївна

В

docenko

Доценко Наталія Василівна

 1

DSC_8196

Музичко Мирослава Мирославівна

2

сум.

romanushun

Романишин Наталія Михайлівна

В

В.М

Гордійчук Алла Володимирівна

В

sharyak

Шаряк Світлана Степанівна

В

Всі дисципліни, що формують підготовку фахівців за спеціальністю «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», забезпеченні підручниками, посібниками, довідковою та іншою необхідною літературою, яка знаходиться у навчальному фонді, читальному залі бібліотеки.

Базою для проходження студентами навчальних та виробничих практик є територія коледжу, територія навчального полігону, територія спортивно-оздоровчої бази «Водограй», теплиця, дослідні ділянки, об’єкти озеленення, лісопаркова зона міста, виробничі підрозділи ЛКП «Зелений Львів», Ботанічний сад при Укр. НЛТУ та Ботанічний сад ЛНУ ім. І Франка, лісництва, квіткові господарства, розсадники декоративних культур, міські комунальні та приватні підприємства в галузі ландшафтного дизайну.

Після закінчення навчальних практик студенти отримують робітничу професію озеленювач.При підготовці фахівців викладачі циклової комісії приділяють значну увагу методиці реального проектування при виконанні курсових та дипломних проектів. Виконуючи проект студенти отримують досвід самостійного вирішення завдань, а також закріплюють навики користування нормативною, довідкою та навчальною літературою.

Курсове проектування на спеціальності «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» побудовано таким чином, що матеріали одного з курсових проектів служать вихідними даними для виконання інших курсових проектів і дипломних робіт.

Напрям дипломних робіт різноплановий, це і розробка проектних пропозицій по озелененню і благоустрою території коледжу та інших об’єктів озеленення; розробка і впровадження проектів квіткового оформлення; розробка і виготовлення елементів озеленення інтер’єрів; проекти по оформленню інтер’єрів та ін. Значна частина дипломних проектів виконується на замовлення підприємств різних галузей виробництва, лікувальних, культурно-побутових установ та закладів освіти, приватних осіб. Виконання таких завдань є цікавою і творчою роботою, яка спонукає студентів до систематизації отриманих знань, вибору найбільш оптимального рішення; розвитку творчих здібностей і художнього смаку та сприяє їх подальшому працевлаштуванню.

 

ЦК комп’ютеризації та математико-фізичних дисциплін – Лех Ганна Степанівна

Циклова комісія математико-фізичних дисциплін і комп’ютеризації здійснює підготовку студентів на всіх спеціальностях коледжу. Метою циклової комісії є формування особистості, здатної швидко адаптуватися до мінливих умов сучасного життя, мобілізувати свої знання та вміння для розв’язання практичних проблем, орієнтуватися у великих потоках інформації, забезпечити зв’язок навчання з майбутньою спеціальністю.

Склад комісії: 

 

Категорія

Звання,вчена ступінь

leh

Лех Анна Степанівна

голова комісії

  викладач математики     

В

andreyko

Андрейко Галина Богданівна

  викладач інформатики

1

Izuk

Іжик Мирон Богданович

  викладач інформатики

спец.

lavrivska

Лаврівська Олександра Степанівна

 викладач математики

В

В.М

Oliynik

Олійник Іван Богданович

 викладач математики

1

jliynuk

Олійник Оксана Степанівна

 викладач фізики

1

Rudkovska

Рудковська Оксана Володимирівна

  викладач інформатики

1

sogor

Согор Анна Андріївна

 викладач інформатики

спец.

 Труш Христина Йосипівна

спец.

fromyl

Фромиль Наталя Мирославівна

 викладач фізики

В

Успішно вирішують поставлені перед ними навчально-методичні завдання шляхом впровадження інноваційних технологій, які передбачають не просте отримання знань, а творче ставлення до них, сприяють формуванню і вихованню розумного, творчого, професійно здібного спеціаліста.

Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблем: – розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності через використання різних форм і методів навчання; – написання методрозробок по розв’язуванню задач прикладного характеру; – розширення комп’ютерної бази шляхом обладнання комп’ютерного класу в коледжі та в гуртожитках; – вдосконалення метод забезпечення на практичне спрямування курсу математико-фізичних дисциплін та комп’ютеризації; – написання статей та винайдення можливостей їх друку в наукових та методичних виданнях; – підвищення професійного рівня викладачів шляхом стажування, проходження курсів підвищення кваліфікації та самоосвіти; За комісією закріплено шість аудиторій: №3,5,9,12,13,42 математико-фізичних дисциплін та комп’ютеризації.

zp8497586rq