Без категорії


МУЗЕЙ ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2017

ЗАВАНТАЖИТИ НА КОМ’ПЮТЕР

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

18 травня 2017 року студентський та педагогічний колектив коледжа відзначили День вишиванки. Це свято покликане зберегти споконвічні народні традиції. Вишиванка – це наш оберіг, наша історія та культура, національна святиня, яка несе в собі духовне багатство, високу мудрість і зв’язок багатьох поколінь. Цей день демонструє, що українці єдині та незламні духом.

Моя вишиванко, червона калино,
Ти символ Вітчизни з прадавніх віків.
Моя вишиванка – душа України
І зірка яскрава для дочок – синів.

==ФОТОЗВІТ==

 
Львів святкує безвіз !!!

І знову до теарту

План проведення тижня циклової комісії фізико-математичних дисциплін, комп’ютеризації та інформатики

10001_500x684

План проведення тижня циклової комісії екологічного напряму та хімічних дисиплін

10002323_500x684

/p>
 

ЦК спеціальних дисциплін землевпорядного напряму – Зварич Ольга Іванівна

Циклова комісія спеціальних дисциплін землевпорядного напряму здійснює підготовку та випуск студентів спеціальності №5.08010102 «Землевпорядкування». Метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування кваліфікованого фахівця техніка-землевпорядника.
В комісію входять 11 викладачів, а саме:

 

Категорія

Звання,

вчена ступінь

zvarych

Зварич Ольга Іванівна

голова комісії

 

В

В-М

 Babyak 

Баб’як Галина Марківна

спец.

bendyna

Бендина Михайло Семенович

В

В-М

vytkovuch

Виткович Оксана Іванівна

В

gula

Гула Андрій Володимирович

спец.

zahorolskyj

Захорольський Сергій Петрович

1

Кордуба Юрій Геннадійович

В

   laveykina

Лавейкіна Євгенія Степанівна

В

В-М к.е.н

chernicka

Черніцька Галина Зеновіївна

В

shuma

Шумлянський Володимир Станіславович

В

В-М

З них: 2 викладачі – кандидати економічних наук – Кондратенко К.Я., Лавейкіна Є.С.

4 викладачі мають звання викладача-методиста – Зварич О.І., Шумлянський В.С., Бендина М.С., Лавейкіна Є.С.

4 викладачі магістри із землевпорядкування та кадастру – Шумлянський В.С., Зварич О.І., Виткович О.І., Черніцька Г.З.

Циклова комісія постійно працює відповідно до прийнятого плану роботи. Основним завданням циклової комісії було і є:

– Розробка і впровадження в життя заходів по забезпеченню підвищення якості навчання по денній і заочній формі, по науковій організації учбового процесу, по узагальненні передового досвіду роботи викладачів.

– Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій професійний рівень і педагогічну майстерність в інституті землеустрою та у Львівському НАУ. Викладачі циклової комісії опрацьовують новинки в галузі освіти, а також нові законодавчі та нормативні акти, що приймаються для проведення земельної реформи, а тому заняття проводять на високому науковому і методичному рівні з використанням інноваційних технологій.

Спеціальність «Землевпорядкування» вимагає постійного коректування матеріалу, який подається студентам, що відбуваються в земельному законодавстві. Високий професійний рівень викладацького складу дає можливість випускати нам висококваліфікованого молодшого спеціаліста.

Завершальним етапом у підготовці молодшого спеціаліста – техніка-землевпорядника є дипломний проект. Метою дипломного проекту є закріплення теоретичних знань, поглиблення і розширення їх при самостійному, творчому вирішенні сучасних завдань земельної реформи.

Дипломні проекти характеризують ступінь засвоєння студентами в процесі навчання знань в області земельного права, земельного кадастру, геодезії, землевпорядного проектування та інших спеціальних дисциплін та здатність застосовувати їх при вирішенні виробничих завдань.

Об’єктами дипломних проектів є сільські, селищні ради, сільськогосподарські підприємства. Тематика дипломних проектів відповідає вимогам сучасного виробництва та кваліфікаційної характеристики техніка-землевпорядника. Найбільш актуальними темами сьогодення є:

– передача земель у власність громадянам України;

– відведення земельної частки (паю) у приватну власність громадянину;

– використання даних земельного кадастру при впорядкування території ріллі сільськогосподарського підприємства;

– організація території культурних пасовищ;

– земельно-кадастровий атлас сільської, селищної ради

Захист дипломних проектів проходить при відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії в присутності викладачів і студентів. Навчально-виховний процес реалізується відповідно до плану національно-патріотичного виховання студентів через плекання християнської моралі,сумлінного ставлення до навчального процесу, здобуття високої професійної підготовки. Виховна робота проводиться через навчальний процес. Велика увага приділяється проведенню виховних годин в академічних групах кураторами груп, а також лекцій, які проводяться в актовому залі для читання яких запрошується особи для висвітлення різних тем. Куратори відвідують із студентами музеї, театри, святині та інші місця,що збагачують їхню духовність.

Навчальний процес ведеться з найновішими досягненнями землевпорядної науки і практики. Цьому сприяє активна участь викладачів у випуску навчальних посібників, методичних рекомендацій для виконання дипломних та курсових проектів, для виконання практичних робіт по дисциплінах землевпорядного напряму. Використовується також в навчальному процесі навчально-методична література і навчальні посібники викладачів ЛНАУ.

Особлива роль в практичній підготовці приділяється студентам-землевпорядникам з геодезії. На цих практиках студенти набувають практичні навики з теодолітами(нижче приведена фотографія), а також опановують практичні навики з сучасними електронними теодолітами – тахеометрами, станціями GPS на базі навчально-практичного центру Рівненського аграрного коледжу та Львівського інституту землеустрою.

Функціонують також студентські наукові гуртки, в яких щорічно беруть участь 20-25 студентів. Основними напрямами студентів є питання геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Студенти щорічно приймають участь у республіканських, регіональних конференціях та конференціях в коледжі.

За цикловою комісією закріплено 4 аудиторії.

В основу розвитку циклової комісії відділення покладено такі напрями діяльності:

– розробка і впровадження в життя заходів по забезпеченню підвищення якості навчання: по денній і заочній формі, по науковій організації учбового процесу, по узагальненні передового досвіду роботи викладачів;

– впровадження в навчальний процес нових інноваційних технологій.

– Обговорення питання виховання студентів;

– Вдосконалення комплексу методичного забезпечення по дисциплінах;

– Виховання вміння майбутніх фахівців поглиблювати професійні знання і вдосконалювати професійні навички через цілеспрямовану роботу над собою;

– Забезпечити продовження роботи студентських наукових гуртків з різних питань земельної реформи.

ЦК спеціальних дисциплін зеленого будівництва – Цуняк Анна Миколаївна

Циклова комісія спеціальних дисциплін зеленого будівництва спеціальності “Зелене будівництво та садово-паркове господарство” існує з 1990 року. За період роботи підготовлено близько 700 фахівців як денної так і заочної форми навчання. Упродовж усієї історії, людство змінювало й удосконалювало світ, що його оточував.

Ландшафтний дизайн – це мистецтво перетворення та зміни ландшафту для задоволення своїх духовних і матеріальних потреб.  Кожна країна, виходячи із своїх національних традицій, створила своє, характерне тільки для неї озеленення: японський сад, англійський газон чи французький бульвар. Проте озеленення має і спільну рису: намагання покласти в його основу архітектурно-художні принципи, які забезпечують не лише естетизацію довкілля, але й поліпшують його санітарно-гігієнічні й архітектурно-планувальні параметри.

Сучасний ландшафтний дизайн – це цілий комплекс заходів щодо благоустрою, озеленення і декорування місцевості з використанням як природних матеріалів, так і сучасних технічних розробок. Він тісно пов’язаний з архітектурою, ландшафтною архітектурою, а також міським дизайном, флора- та фітодизайном.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів а також покращенні якості підготовки спеціалістів за кваліфікацією “технік ландшафтного дизайну”, здатних в умовах ринкової економіки бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

• Організації викладачів циклу на вдосконалення змісту навчання та виховання згідно з Болонською угодою.

• Вдосконалення методичної підготовки викладачів – членів циклової комісії.

• Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів.

• Вивчення , узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та засад сучасних освітніх технологій.

• Удосконалення матеріально-технічної бази спеціальності на рівні сучасних вимог.

• Організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

• Керівництва дослідницькою, експериментальною та проектною творчістю студентів.

Викладачі циклової комісії мають практичний досвід та досягнення в педагогічній роботі, володіють активними методами навчання, використовують комп’ютерну техніку та інші засоби навчання, впроваджують нові освітні технології в галузі сучасного зеленого будівництва та садово-паркового господарства. Базова освіта викладачів відповідає дисциплінам , які вони викладають. Викладачами циклової комісії розроблені навчальні програми з фахових дисциплін та методичні рекомендації з питань вивчення спеціальних дисциплін.

Склад викладачів циклової комісії спеціальних дисциплін зеленого будівництва:

 

Категорія

Звання,вчена ступінь

cyniak

Цуняк Анна Миколаївна – голова комісії

 

В

В.М

babych

Бабич Лідія Василівна

2

bogomolova

Богомолова Марія Миколаївна

В

docenko

Доценко Наталія Василівна

 1

DSC_8196

Музичко Мирослава Мирославівна

2

сум.

romanushun

Романишин Наталія Михайлівна

В

В.М

Гордійчук Алла Володимирівна

В

sharyak

Шаряк Світлана Степанівна

В

Всі дисципліни, що формують підготовку фахівців за спеціальністю «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», забезпеченні підручниками, посібниками, довідковою та іншою необхідною літературою, яка знаходиться у навчальному фонді, читальному залі бібліотеки.

Базою для проходження студентами навчальних та виробничих практик є територія коледжу, територія навчального полігону, територія спортивно-оздоровчої бази «Водограй», теплиця, дослідні ділянки, об’єкти озеленення, лісопаркова зона міста, виробничі підрозділи ЛКП «Зелений Львів», Ботанічний сад при Укр. НЛТУ та Ботанічний сад ЛНУ ім. І Франка, лісництва, квіткові господарства, розсадники декоративних культур, міські комунальні та приватні підприємства в галузі ландшафтного дизайну.

Після закінчення навчальних практик студенти отримують робітничу професію озеленювач.При підготовці фахівців викладачі циклової комісії приділяють значну увагу методиці реального проектування при виконанні курсових та дипломних проектів. Виконуючи проект студенти отримують досвід самостійного вирішення завдань, а також закріплюють навики користування нормативною, довідкою та навчальною літературою.

Курсове проектування на спеціальності «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» побудовано таким чином, що матеріали одного з курсових проектів служать вихідними даними для виконання інших курсових проектів і дипломних робіт.

Напрям дипломних робіт різноплановий, це і розробка проектних пропозицій по озелененню і благоустрою території коледжу та інших об’єктів озеленення; розробка і впровадження проектів квіткового оформлення; розробка і виготовлення елементів озеленення інтер’єрів; проекти по оформленню інтер’єрів та ін. Значна частина дипломних проектів виконується на замовлення підприємств різних галузей виробництва, лікувальних, культурно-побутових установ та закладів освіти, приватних осіб. Виконання таких завдань є цікавою і творчою роботою, яка спонукає студентів до систематизації отриманих знань, вибору найбільш оптимального рішення; розвитку творчих здібностей і художнього смаку та сприяє їх подальшому працевлаштуванню.

 

ЦК комп’ютеризації та математико-фізичних дисциплін – Лех Ганна Степанівна

Циклова комісія математико-фізичних дисциплін і комп’ютеризації здійснює підготовку студентів на всіх спеціальностях коледжу. Метою циклової комісії є формування особистості, здатної швидко адаптуватися до мінливих умов сучасного життя, мобілізувати свої знання та вміння для розв’язання практичних проблем, орієнтуватися у великих потоках інформації, забезпечити зв’язок навчання з майбутньою спеціальністю.

Склад комісії: 

 

Категорія

Звання,вчена ступінь

leh

Лех Анна Степанівна

голова комісії

  викладач математики     

В

andreyko

Андрейко Галина Богданівна

  викладач інформатики

1

Izuk

Іжик Мирон Богданович

  викладач інформатики

спец.

lavrivska

Лаврівська Олександра Степанівна

 викладач математики

В

В.М

Oliynik

Олійник Іван Богданович

 викладач математики

1

jliynuk

Олійник Оксана Степанівна

 викладач фізики

1

Rudkovska

Рудковська Оксана Володимирівна

  викладач інформатики

1

sogor

Согор Анна Андріївна

 викладач інформатики

спец.

 Труш Христина Йосипівна

спец.

fromyl

Фромиль Наталя Мирославівна

 викладач фізики

В

Успішно вирішують поставлені перед ними навчально-методичні завдання шляхом впровадження інноваційних технологій, які передбачають не просте отримання знань, а творче ставлення до них, сприяють формуванню і вихованню розумного, творчого, професійно здібного спеціаліста.

Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблем: – розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності через використання різних форм і методів навчання; – написання методрозробок по розв’язуванню задач прикладного характеру; – розширення комп’ютерної бази шляхом обладнання комп’ютерного класу в коледжі та в гуртожитках; – вдосконалення метод забезпечення на практичне спрямування курсу математико-фізичних дисциплін та комп’ютеризації; – написання статей та винайдення можливостей їх друку в наукових та методичних виданнях; – підвищення професійного рівня викладачів шляхом стажування, проходження курсів підвищення кваліфікації та самоосвіти; За комісією закріплено шість аудиторій: №3,5,9,12,13,42 математико-фізичних дисциплін та комп’ютеризації.

zp8497586rq

ЦК екологічного напряму і хіміко-біологічних дисциплін – Кректун Надія Михайлівна

Циклова комісія хіміко-біологічних дисциплін здійснює підготовку студентів із загальноосвітніх дисциплін хімія, біологія, основи екології всіх спеціальностей коледжу та підготовку і випуск спеціалістів на спеціальності 5.04010602 “Прикладна екологія” і 5.06010301 “Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу” із дисциплін:

1. Вступ до спеціальності;

2. Охорона навколишнього середовища;

3. Екологічний моніторинг;

4. Ботаніка із основами геоботаніки;

5. Аналітична хімія;

6. Хімія води і мікробіологія;

7. Контроль якості води.

8. Основи сільськогосподарської екології.
Підготовка фахівців передбачає вивчення комплексу спеціальних дисциплін, а також обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу. Циклова комісія здійснює керівництво практичною і дипломною діяльністю студентів спеціальності 5.04010602 “Прикладна екологія”. Виробничу технологічну і переддипломну практики студенти проходять на підприємствах різної форми власності, обласній та районних санепідемстанціях, управлінні екологічної інспекції, національних природних парках, регіональних ландшафтних парках, державних заповідниках.

У комісії працює 2 кандидати наук, 3 викладачі-методисти.
Склад циклової комісії:

Категорія

Звання,вчена ступінь

skubinska

Кректун Надія Михайлівна-голова комісії

 

В

В.М

vasulova

Василова Орися Іванівна

В

В.М, к.х.н

sygina

Сигіна Людмила Михайлівна

1

Дмитрів Олена Володимирівна

1

DSC_7963Закалюжна Ярослава Петрівна

В

DSC_7969

Мороз Мирослава Василівна

спец.

DSC_7951

Козловська Вікторія Броніславівна

В

С.В.

Мельникова Олена Володимирівна

спец

malickuy

Маліцький Віктор Казимирович

В

В.М, к.б.н.

DSC_7896Писарик Руслана Михайлівна

2

DSC_8281Рибак Стефанія Богданівна

В

В.М

 Токар Юрій Семенович

В

В.М к.ф-м.н. доц.

cymbalaЦимбала Олександра Миколаївна

1

Викладацький колектив циклової комісії бере активну участь в обласному методичному об’єднанні викладачів хімії, біології та екології, науково-практичних та методичних конференціях, екологічних виставках. Викладачі підготували і видали ряд методичних розробок і наукових праць. Учасники студентського гуртка, керівниками якого є викладачі комісії, приймають активну участь у обласних і всеукраїнських конференціях та олімпіадах де відзначені призами і грамотами.

zp8497586rq

Виховна діяльність

Виховна роботa у коледжі спрямованa на розвиток творчої особистості та провадиться на основі нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує молоде покоління. Велике значення надається підвищенню морального і етичного розвитку студентства, формуванню його активної життєвої позиції.

ЦК Іноземних мов – Гладун Оксана Петрівна

Циклова комісія іноземних мов здійснює підготовку студентів  всіх спеціальностей з англійської, німецької та французької мов, та з польської мови у групах спеціальності «Туристичне обслуговування».

Стратегічною метою навчальної та виховної діяльності циклової комісії є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці в різних сферах діяльності, які зможуть використати в майбутній професійній діяльності здобуті в коледжі знання з іноземної мови, застосувати сформовані вміння і навики в нових ситуаціях і забезпечать їм базу для навчання упродовж усього життя. Девізом викладачів циклової комісії є вислів:

«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина»

Підготовка фахівців передбачає вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням:

 • перехідно-підготовчий цикл для вирівнювання початкових знань студентів і підготовки їх до оволодіння вузівською програмою;
 • базовий цикл. Соціокультурний компонент. Лінгвокраїнознавство передбачає розвиток загальних компетенцій та формування комунікативних мовленнєвих компетенцій;
 • ділова поїздка за кордон має за мету опанування студентами лексико-граматичним мінімумом для спілкування під час ділової поїздки в країну, мова якої вивчається;
 • професійно-орієнтований цикл дає можливість розширити і поглибити знання з іноземної мови за професійним спрямуванням, навчити студентів вживанню професійних термінів, реферуванню, роботі із спеціальною літературою, поглибити знання із спеціальності; навчання здійснюється у тісному зв’язку із майбутньою спеціальністю, враховуючи міждисциплінарні зв’язки.

До складу  комісії входить 8 викладачів, а саме:

 

Категорія

Звання,вчена ступінь

gladun

Гладун Оксана Петрівна

голова комісії

 

В

 В.М.

Жарко Віра Антонівна

1

altuh

Алтухова Мар’яна Сергіївна

спец.

Дацко Ольга Василівна

спец.

vasylova

Василова Наталія Василівна

2

kisil

Кісіль Любов Романівна

1

olesia

Рапова Олеся Степанівна

спец.

Викладацький колектив циклової комісії успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання. Викладачі циклової комісії є активними учасниками виставок, науково-практичних семінарів, беруть активну участь в роботі обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, підготували ряд методичних розробок з методики викладання іноземних мов.

Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблем:

 • удосконалення змісту дисциплін з іноземної мови шляхом розробки навчальних програм, програмно-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін, відповідно до нових галузевих стандартів та методики їх викладання за кредитно-модульною системою навчання;
 • впровадження активних форм занять, які спрямовані на комунікативно-орієнтоване навчання;
 • написання методичних розробок на базі власного досвіду;
 • удосконалення методичного та інформаційного забезпечення організації самостійної та творчо-пошукової роботи студентів;
 • продовження роботи з екологізації знань на заняттях з іноземної мови;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази з метою створення сприятливих умов для навчання студентів, професійного зростання викладачів, підвищення ефективності педагогічного процесу;
 • спрямовування виховної роботи із студентами на піднесення національної свідомості і патріотизму, на духовне відродження суспільства.

Викладачі комісії працюють в усіх групах 1-3 курсів та групах 4 курсу ОТ.

За комісією закріплено три аудиторії №№ (11, 12, 17).

ЦК загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін – Іваськевич Тетяна Володимирівна

Циклова комісія загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін здійснює підготовку та випуск студентів всіх спеціальностей коледжу.

Діяльність циклової комісії визначається положенням про циклову комісію з урахуванням конкретних завдань, що ставляться перед викладачами циклу.

Циклова комісія займається підвищенням професійного рівня та педагогічної майстерності викладачів, вивченням і розповсюдженням передового досвіду навчально-виховної роботи. Вона здійснює розробку і втілення в життя заходів, які спрямовані на поліпшення якості денного і заочного навчання, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників і технічних засобів під час проведення навчальних занять; розробку і впровадження заходів з наукової організації навчального процесу.

Головна мета роботи викладачів циклу полягає в підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки фахівців. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює щляхом:

 • удосконалення навчально-матеріальної бази і методики її використання;
 • навчальної роботи, яка спрямована на удосконалення процесу навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, нагромадженн
 • я передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

Члени циклової комісії:

№п/п

Прізвище, імя та по батькові викладача

Категорія

Звання,вчена ступінь

Ivaskevych

Іваськевич Тетяна Володимирівна – голова комісії

 

В

В.М

bilyk

Білик Сергій Данилович

В

С.В

DSC_8152

Бурницька Наталія Йосипівна

В

valchuk

Валько Наталія Василівна

спец.

karpinska

Карпінська Наталія Іванівна

В

kozak

Козак Зоряна Йосипівна

1

kohan

Кохан Любов Миколаївна

1

struyska

Кукуй Галина Станіславівна

1

DSC_8035

Кулинська Наталія Михайлівна

спец.

DSC_8070Гнатюк Софія Олексіївна

1

Омельян Ганна Адамівна

1

Tomashivska_MVТомашівська Мирослава Віталіївна

В

С.В

trofimovТрофімов Іван Васильович  1

Викладачі циклу є активними учасниками обласних методоб’єднань, виставок, науково-практичних конференцій. Вони організовують екскурсії по Львову та Львівській області, а також екскурсії в театри м. Львова; впроваджують в навчальний процес концепцію національного виховання; у навчальному процесі керуються Законом України «Про освіту» і «Про мови в Україні», підготували та видали ряд методичних розробок.

Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблем:

 • написання методичних розробок на базі власного досвіду;
 • виховання особистості, котра спроможна мислити, відчувати, радіти, творити;
 • дослідницько-пошукова робота з обдарованими студентами;
 • впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання;
 • організація та проведення екскурсій для студентів коледжу;
 • організація та проведення тижнів циклової комісії;
 •  випуск газет,які присвячені знаменним датам;
 • організація та проведення позакласних заходів.

Викладачі циклу читають такі предмети: українську мову і літературу, світову літературу, історію, філософію, сімейно-побутову культуру, соціологію, правознавство.

ЦК економічних та спеціальних дисциплін туристичного напряму – Томашівський Олег Зенонович

Циклова комісія економічних та спеціальних дисциплін туристичного напряму здійснює підготовку та випуск студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування», а також читає дисципліни економічного напряму для всіх інших спеціальномтей коледжу.

Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі та створення інноваційного туристичного та екскурсійного продукту на базі рекреаційного потенціалу Карпатського регіону. Девізом викладачів циклової комісії є слова геніального українця Василя Симоненка:

 “Україно! Доки жити буду – Доти відкриватиму тебе!”

 Підготовка фахівців передбачає вивчення комплексу економічних та спеціальних дисциплін туристичного напряму, а також обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу, що дозволяє відпрацювати окремі аспекти знань.Циклова комісія здійснює керівництво практиктичною діяльністю студентів. Під час практик студенти беруть участь у подорожах Україною, відпрацьовують практичні навики та вміння на підприємствах туристичної індустрії. Базами навчальних практик студентів є провідні туроператори, турагенції та заклади розміщення Львова та Львівської області.

У комісії працюють викладачі:

Категорія

Звання,вчена ступінь

tomasivskiy

Томашівський Олег Зіновійович – голова комісії

 

В

С.В,к.е.н

Баумвальд Наталія Богданівна

1

b

Британ Світлана Анатоліївна

2

DSC_7750

Демчишин Марія Володимирівна

спец.

Гвоздецький Віктор Олександрович

2

DSC_8273Малюга Віталіна Вікторівна

2

Марусин Леся Анатоліївна

1

melnychykМельничук Галина Володимирівна

1

Pukalo

Пукало Зоряна Володимирівна

2

DSC_7894

Тушницька Наталія Ігорівна

спец.

DSC_8101

Яцуляк Марія Степанівна

2

Викла¬дацький колектив циклової комісії успішно ви¬рішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання. Викладачі є активними учасниками туристичних акцій, виставок, науково-практичних конференцій, підготували та видали ряд методичних розробок із туристичних дисциплін. Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблемам:

 • удосконалення змістуекономічних та спеціальних дисциплін туристичного напряму шляхом розробки навчальних програм, програмно-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін у відповідності до нових галузевих стандартів та методики їх викладання в умовах кредитно-модульної системи навчання;
 • написання методичних розробок на базі власного досвіду;
 • удосконалення методичного та інформаційного забезпечення організації самостійної та творчо-пошукової роботи студентів;
 • подальша розбудова виховного простору туристичної спеціальності, впровадження активних форм виховання шляхом залучення студентів до піших походів, автобусних екскурсій, участі у виховних заходах туристичного спрямування;
 • залучення студентів коледжу до екскурсійно-краєзнавчої роботи;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази з метою створення сприятливих умов для навчання студентів, професійного зростання викладачів, підвищення ефективності педагогічного процесу.

Викладачі комісії працюють у всіх групах 1-4 курсів туристичного відділення. За комісією закріплено три аудиторії (№№ 52, 53, 54).

Урочиста лінійка, що приурочена до Дня знань

 

 

 

«Не
має значення скільки Вам років,

а
важливо, яку мудрість маєте в своєму серці».

+Володимир

Єпископ-помічник

Львівської Архиєпархії

16
листопада студентська молодь Екологічного коледжу Львівського НАУ разом із
заступником директора з виховної роботи Доценко
Наталією Василівною
та викладачами коледжу на чолі з духівником о. Олегом Сідельником взяли участь у
святкуванні заходу “День студента по-капеланськи” з владикою
Володимиром єпископом-помічником Львівської Архиєпархії, який відбувся у
Гарнізонному храмі первоверховних апостолів Петра і Павла.

<![if !vml]><![endif]> Святкування розпочалось із зустрічі Преосвященного Владики Кир Володимира,
який очолив Архиєрейську Божественну Літургію у співслужінні студентських
капеланів. Де, спільно із студентами і викладачами інших ВНЗ молилися за всіх
студентів.

Опісля
Літургії з вітальним словом до всіх присутніх звернувся Голова Центру
Студентського Капеланства – Львівської Архиєпархії – о. Юрій Остапюк.

Пізніше
повчальне слово виголосив Преосвященний Владика Володимир. Темою розмови була
Молитва“. Владика
акцентував на важливості і потребі молитви у нашому житті…Як мобільному
телефону потрібна зарядка, хоча б мінімальна щоб його включити, десь так і
подібно з людиною. Молитва – це не
лише відмовляння молитовних формул, а необхідність кожної людини. Молитва – не є примусом, а є подарунком
і привілеєм для нас. Знати про Бога, ще не означає знатися з Ним.
Важливо усвідомити що час проведений в молитві ніколи не є втраченим. Надалі
мусимо себе запитувати:

 – Скільки часу протягом дня думаємо про Бога?

– Якими християнами ми є протягом
тижня?

Також,
кожен бажаючий мав можливість задати запитання Владиці Володимиру і отримати на
нього відповідь.

На
завершення всі присутні взявшись за руки і зробивши велике коло разом
помолились, передали “знак миру
і отримали Архиєрейське благословення.

16.11.2017
р. Б

                                   Повідомила:
Сідельник Галина Олегівна